הצטרפו לאיגרת השבועית

"החדר" הוא התיאטרון היחיד בארץ שבו אתה מרגיש כמו בבית (מאיר אלוני)מרור

מרור זה שאנו אוכלים, על שום מה? על שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר: וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה.

 

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו

כאילו הוא יצא ממצרים!

 

בכל דור ודור חייב אדם לדעת

מיהו פרעה המשעבד, מיהו משה המשחרר והיכן היא אותה מצרים.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו

כמי שפרעה המשעבד ומשה המשחרר שוכנים בתוכו גם יחד.

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו

בוחר בין שיעבוד לבין חירות.

בכל דור ודור יכול אדם לראות עצמו כהולך בדרכו של משה.

 

 

 

עשר צורות דיכוי

עשר צורות שחרור

א. בּערוּת 

א. לימוד וחינוך לסובלנות. (אמן) 

ב. אלימוּת 

ב. גישה חיובית לעצמי ולזולת. (אמן) 

ג. ביקורת שוֹללת 

ג. קבלת הזולת. (אמן)

ד. תחרוּתיות  

ד. שוויון הזדמנויות. (אמן) 

ה. יצירת היררכיה

ה. גילוי הטוב שבאדם. (אמן)

ו. דעה קדומה 

ו. ביקורת של המובן מאליו. (אמן) 

ז. ענישה קבוּצתית  

ז. חירות אישית וחירות הזולת. (אמן)

ח. גזענות 

ח. כיבוד הזולת. (אמן) 

ט. הפרדה  

ט. אחווה. (אמן) 

י. הפחדה

י. שלום ואהבה. (אמן)

ביסודו של כל דיכוי -  פַּחַד

ביסודו של כל שחרור -  אהבה

כל אחד נותן על פי יכולתו

ומקבל על פי צרכיו (אמן)

 

 

(א) בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז.

(ב) הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו.

(ג) הים ראה וינוס, הירדן ייסוב לאחור.

(ד) ההרים רקדו כאילים, גבעות כבני צאן.

(ה) מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור,

(ו)  ההרים תרקדו כאילים, גבעות כבני צאן?

(תהילים, קיד, א-ח),

לאיגרת השבועית של 2017 . 4 . 6