הצטרפו לאיגרת השבועית

"תיאטרון החדר? קסם של תיאטרון!" (יורם קניוק, סופר)


שולחן-עורך 

(אוכלים את סעודת החג)

 

צפון

(לאחר הסעודה מוציאים את המחצית המוסתרת של המצה, מפוררים אותה ואומרים:)

"לא תעמוד על דם רֵעֲך" (ויקרא יט, טז). רֵעֲך הוא כל אדם.

זכור את הגר, הפליט והמיעוט בכל אתר!

"תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם!" (במדבר, פרק טו, פסוק טז)

"ואהבתם את הגֵר כי גֵרים הייתם בארץ מצרים!" (דברים י, יט)

 

בָּרֵך
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול תמיד לא חָסֵר לנו, ואל יחסר לנו מזון לעולם וָעֶד. בעבור שמו הגדול. כי הוא אל זן ומפרנס לַכֹּל ומיטיב לכל ומכין מזון לכל בְּריוֹתיו. ברוך אתה אדונַי הזן את הכול.

מוזגים כוס שלישית:

כוס שלישית נשתה לשלום, לשוויון ולאחווה,

בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין שכנינו, בינינו לבין העולם. אמן!

(שותים כוס שלישית)

לאיגרת השבועית של 2012 . 4 . 5