הצטרפו לאיגרת השבועית

מתי הוא הזמן הנכון ביותר ליצירה? בהנחה שאין אנו שרויים במצב של התנגדות, עכשיו הוא הזמן.


(ארכיון תיאטרון החדר, 2007-8)

לא מדובר במפלגות, בממשלות או בבתי נבחרים. מדובר בתרבות.

אירוע: קואליציוני ואופוזיציוני - פרק 1 מתוך 7

האיגרת השבועית של תיאטרון החדר, 01.11.07

 

(גרסה מעודכנת ע"פ ספר "המעגל הפתוח", מילון, עמודים 356-357)

 

אירוע הוא תופעה חברתית או נמצא בזיקה לחברה. כל אירוע הוא פוליטי מעצם היותו מתקיים בתוך הפוליס: החברה, המדינה, העיר, העם, הקיבוץ האתני וכד'. לכן הוא עשוי להתייחס אליהם ככלל, או אל פרטים בתוכם, באורח ישיר או עקיף. אירוע יוצר זיקה לתנאים הכלכליים והתרבותיים המתקיימים בפוליס בזמן נתון, ומסווג על פי מגמתו הפוליטית. הוא יכול להיות קואליציוני או אופוזיציוני. עקב זאת יסווג גם יוצרו של האירוע כיוצר קואליציוני או אופוזיציוני.

להלן אפיונים אחדים לזיהוי אירוע קואליציוני ואירוע אופוזיציוני:

 

אירוע קואליציוני                                    אירוע אופוזיציוני

1. בידור.                                               1. אמנות.

2. שואף לשמר סדר קיים.                      2. שואף לערער על סדר קיים.

3. שואף לשמר צורה ותוכן.                    3. שואף לחדש בצורה ובתוכן.

4. עונה לרצון הרוב בקהל.                     4. עונה לרצון מיעוט בקהל.

5. משחזר ידע קיים.                               5. מלמד דבר חדש.

6. נותן עדיפות לצורכי החברה               6. נותן עדיפות לצורכי היוצר

    על פני צורכי היוצר.                               בזיקה לחברה.

7. נתמך, באופן מלא או חלקי,               7. עצמאי, עם תמיכה מקרית

    ע"י מרכזי כוח פוליטיים.                         של גופים אופוזיציוניים.

 

הבחנות אלו הולמות כל צורה ידועה של תרבות (תיאטרון, אופרה, קולנוע, טלוויזיה, וכד'), וכל סגנון ידוע (קומדיה, טרגדיה, פארסה, וכד'). בין אירוע קואליציוני לאופוזיציוני מתקיימים יחסים דיאלקטיים, ושניהם מתקיימים בזיקה לחברה שבתוכה הם פועלים. בתוך האירוע הקואליציוני עשויות להשתלב אמירות חתרניות, הנוגדות את אופיו הקואליציוני, אך אין בכך כדי לשנות את הגדרתו הכוללת כקואליציוני. אירוע קואליציוני יכול להיות מוגדר כבעל תזה חברתית, ואז יוגדר האירוע האופוזיציוני כאנטי-תזה. לאורך זמן נוצרת, בתהליך דיאלקטי, סינתזה מתוך שניהם. האירוע האופוזיציוני מתמזג עם הקואליציוני, ונוצר אירוע קואליציוני חדש, שהוא מזיגה של שניהם. כריאקציה לכך נוצר אירוע אופוזיציוני חדש. הגדרת האירוע היא זמנית ומקומית, כלומר, עשויה להשתנות מאדם לאדם, ואצל כל אדם יכולים לחיות בכפיפה אחת תווים קואליציוניים ואופוזיציוניים. ההגדרה מתאימה ליחסי הגומלין שבין מרכיבי התרבות במקום ובזמן נתונים.

(אוריין אמיר, "המעגל הפתוח" ספרית פועלים, 1998, עמוד 356-357, גרסה מעודכנת)

לאיגרת השבועית של 2010 . 11 . 4